Umowa licencyjna oferty publicznej

UMOWA LICENCYJNA OFERTY PUBLICZNEJ

Warszawa, 21.12.2022

Expert Music Sp. z o.o. (dalej "EXPERT MUSIC") z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 6/164, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000502608, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 701-041-41-61, REGON: 147119490, 

reprezentowana przez Prezes Matviienko Ievgeniia, 

Klient (zwany dalej „Klientem”)

zwane razem w dalszej części umowy „Stronami”

STRONY oświadczają, iż zawierają niniejszą Umowę, na następujących warunkach:

1. Definicje

Wszystkie inne definicje w niniejszej Umowie są używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Przedmiot Umowy 

2.1. EXPERT MUSIC na warunkach określonych niniejszą Umową, udziela Klientowi:

a Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz EXPERT MUSIC wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2.2. Prawo do korzystania z Produktów wskazanych w pkt 2.1. niniejszej Umowy, otrzymuje prawo Klient od momentu otrzymania przez EXPERT MUSIC wynagrodzenia na podstawie Zamówienia za okres ta Obiekty podany w Zamówieniu. Klient na podstawie niniejszej Umowy ma prawo publicznego odtwarzania Utworów wymienionych w aktualnym Katalogu EXPERT MUSIC na okres i na Obiektach wyszczególnionych w Zamówieniu wyłącznie na podstawie opłaconego Zamówienia.

2.3. Strony uzgodniły, że aktualny Katalog obejmuje tylko te Utwory, które są umieszczone na Portalu i/lub w Aplikacji mobilnej EXPERT MUSIC gwarantuje, że wszelkie informacje o zmianach w Katalogu są publikowane i uaktualniane na bieżąco na Portalu i/lub w Aplikacji mobilnej. 

2.4. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do: 

a) niematerialnych praw autorskich; 

b) niematerialnych praw pokrewnych; 

c) utworów nie wymienionych w aktualnym Katalogu; 

d) wszelkich innych niż określone w niniejszej Umowie sposobów lub rodzajów korzystania z Utworów lub z Bazy licencjonowanych treści.

2.4. Z chwilą dokonania zapłaty przez Klienta na podstawie Zamówienia dochodzi do zawarcia niniejszej Umowy, a Klient automatycznie akceptuje postanowienia niniejszej Umowy.

3. Cena i płatności 

3.1. Wysokość wynagrodzenia, które zobowiązany jest zapłacić Klient na rzecz EXPERT MUSIC, wskazana jest w Zamówieniu. Złożenie zamówienia jest równocześnie subskrypcja na korzystanie z produktów i usług wymienionych w zamówieniu. Jeśli zamówienie nie określa okresu subskrypcji - oznacza to, że subskrypcja jest realizowana na czas nieokreślony.  Klient może w każdej chwili za pośrednictwem strony internetowej samodzielnie wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji i / lub zrezygnować z jej odnawiania.

3.2. Klient rozumie i wyraża zgodę aby na następny dzień po zakończeniu okresu zamówienia subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona i ExpertMusic:

- stworzy kolejne zamówienie na ten sam produkt, ten sam okres co poprzedni, według ceny na dzień utworzenia;

- poprzez wybrany do opłaty za poprzednie zamówienie przez Klienta serwis płatniczy automatycznie zażąda zapłaty za kolejne zamówienie;

- w przypadku otrzymania odmowy dokonania płatności otrzymanej przez system płatniczy - EXPERT MUSIC powiadomi o tym Klienta. EXPERT MUSIC ma prawo ograniczyć dostęp Klientu do korzystania z produktów i usług wymienionych w zamówieniu do momentu dokonania płatności

3.3. Określona w Zamówieniu i na Fakturze kwota wynagrodzenia nie zależy od ilości publicznych odtwarzań Utworów, ani od otrzymanego Klientem zakresu usług wsparcia klientów i nie podlega zmianom w okresie, za który została zapłacona Faktura. 

3.4. Korzystanie przez Klienta z Produktów na warunkach określonych w Umowie i Zamówieniu jest zapewnione przez EXPERT MUSIC po zapłacie przez Klienta 100% wynagrodzenia za dany okres. 

3.5. W przypadku nie otrzymania środków na rachunek bieżący EXPERT MUSIC do końca następnego dnia po zakończeniu opłaconego okresu, Umowa wygasa, Klient nie ma już prawa do publicznego odtwarzania muzyki z katalogu EXPERT MUSIC. Z chwilą zapłaty za zamówienie niniejsza Umowa ponownie zaczyna obowiązywać, a Klient otrzymuje prawo do publicznego odtwarzania muzyki z katalogu EXPERT MUSIC

3.6. Opłata na konto EXPERT MUSIC dokonywana jest bezpośrednio przez wybrany Klientom serwis płatniczy przy składaniu zamówienia.

4. Prawa i obowiązki Stron 

4.1. Prawa Klienta:

Klient ma prawo:

4.1.1. korzystać z Produktów dostarczanych przez EXPERT MUSIC na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie,

4.1.2. otrzymywać od EXPERT MUSIC Produkty zapisane w Zamówieniu, które zostało opłacone o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości określone w Zamówieniu,

4.1.3. do publicznego odtwarzania Utworów muzycznych i Utworów audiowizualnych wymienionych w aktualnym Katalogu na Obiektach, określonych w Zamówieniu w okresie obowiązywania Umowy. 

4.2. Prawa EXPERT MUSIC:

EXPERT MUSIC ma prawo:

4.2.1. Otrzymywać od Klienta określone w Umowie wynagrodzenie za czas obowiązywania Umowy, 

4.2.2. Dokonywać jednostronnych zmian w treści Katalogu oraz w zakresie dotyczącym udostępnianych Klientowi Utworów muzycznych i Utworów audiowizualnych.

4.2.3. ma prawo do jednostronnych zmiany warunków niniejszej Umowy, w tym Warunki użytkowania produktów i usług, kosztów produktów, usług, licencji na przyszłe okresy. W przypadku zmiany warunków Umowy, w tym kosztów licencji, EXPERT MUSIC przesyła na adres e-mail Klienta informację o takich zmianach i/lub link do nowej wersji Umowy, Warunków użytkowania produktów i usług oraz/lub inne zmodyfikowane dokumenty - załączniki do Umowy, które są jej integralną częścią. Klient w razie sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian może zrezygnować z korzystania z produktów i usług EXPERT MUSIC i zakończyć Umowę. Dalsze korzystanie Klientem z produktów i usług EXPERT MUSIC po upływie 30 dni kalendarzowych od momentu wysłania powiadomienia do Licencjobiorcę jest potwierdzeniem zgody Klienta na zmiany wprowadzone EXPERT MUSIC w Umowie.

4.3. Pozostałe ustalenia Stron

4.3.1. Strony Umowy uzgodniły możliwość wykorzystania przez EXPERT MUSIC do celów informacyjnych i reklamowych logo Klienta i jego firmy, informacji o zawarciu niniejszej Umowy, jak również publicznie dostępnych informacji o Kliencie w materiałach informacyjnych i reklamowych EXPERT MUSIC, jak również w miejscach prowadzenia przez EXPERT MUSIC działalności.

4.4. Zobowiązania Klienta

Klient zobowiązuje się:

4.4.1. zapoznać się z treścią niniejszej Umowy i wszystkimi warunkami przed jej zawarciem,

4.4.2. niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty zmiany jakichkolwiek swoich danych zawartych w Umowie lub Zamówieniu lub zmiany danych, które zostały podane przez Klienta podczas rejestracji Konta na Portalu, poinformować EXPERT MUSIC o takich zmianach poprzez wysłanie na adres e-mail: support@expertmusic.net informacji o zmianach danych wraz z dokumentami, potwierdzającymi dokonane zmiany,

4.4.3. niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji lub wniosków od podmiotów praw autorskich lub praw pokrewnych albo organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, poinformować na piśmie EXPERT MUSIC o jakichkolwiek otrzymanych reklamacjach lub pismach związanych z uzyskaniem niewyłącznego prawa na publiczne odtwarzanie Utworów wraz załączonymi odpowiednimi dokumentami, 

4.4.4. nie naruszać praw majątkowych EXPERT MUSIC przewidzianych przez obowiązujące przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także podjąć wszelkie możliwe środki, aby uniknąć naruszenia tych praw przez osoby trzecie, 

4.4.5. dokonywać publicznego odtwarzanie Utworów z Katalogu EXPERT MUSIC bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tych Utworach,

4.4.6. dokonywać terminowych płatności za Produkty dostarczane przez EXPERT MUSIC zgodnie z Zamówieniem i Fakturą,

4.4.7. nie udostępniać Loginu ani Hasła dostępu do Konta Klienta osobom trzecim,

4.4.8. poinformować EXPERT MUSIC na adres e-mail: support@expertmusic.net o zamiarze rozwiązania niniejszej Umowy w przewidzianym Umową terminie,

4.4.9. Przestrzegać warunki niniejszej Umowy. 

4.4.10. Używać produkty zgodnie z Warunki użytkowania

4.5. Obowiązki EXPERT MUSIC: 

EXPERT MUSIC zobowiązuje się:

4.5.1. dostarczać Klientowi Produkty określone w Zamówieniu przez cały okres obowiązywania Umowy, 

4.5.2. w przypadku wniesienia przez osobę trzecią lub organizację pozwu do sądu przeciwko Klientowi dotyczącego publicznego odtwarzania Utworów z aktualnego Katalogu EXPERT MUSIC w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, EXPERT MUSIC zobowiązuje się dostarczyć na wniosek Klienta dodatkowe dokumenty dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych oraz dokumenty dotyczące zakresu udzielonej Klientowi licencji na korzystanie z tych Utworów,

4.5.3. EXPERT MUSIC zobowiązuje się zrekompensować Klientowi w całości straty, które nastąpiły w wyniku wykonania najnowszych orzeczeń sądowych, na rzecz podmiotów praw autorskich i / lub praw pokrewnych i / lub organizacji zbiorowego zarządzania majątkowymi prawami autorskimi i / lub prawami pokrewnymi w sprawie roszczeń dochodzonych od Klienta związanych z publicznym odtwarzaniem przez Klienta przed ogłoszeniem tych orzeczeń Utworów z Katalogu zgodnie z niniejszą Umową w wysokości, która w żadnym przypadku nie przekracza 5000 (pięć tysięcy) złotych.

4.5.4. przestrzegać warunków niniejszej Umowy.

5. Odpowiedzialność Stron. Procedury rozstrzygania sporów 

5.1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez Stronę, Strona ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z niniejszą Umową. 

5.2. EXPERT MUSIC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nienależytego świadczenia usług, jeżeli nienależyte wykonanie jest następstwem naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Klienta. Klient przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z udzieleniem przez niego fałszywych lub niedokładnych informacji lub oświadczeń. 

5.3. EXPERT MUSIC nie gwarantuje absolutnej ciągłości lub prawidłowości działania Portalu, Aplikacji mobilnej i Strony internetowej  jednakże zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań i środków w celu rozwiązania problemów, które mogą się pojawić w związku z powyższym. 

5.4. EXPERT MUSIC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, przerwy, straty, wynikające z wad w jakimkolwiek elektronicznym lub mechanicznym sprzęcie, nie należącym do EXPERT MUSIC, za problemy podczas transmisji danych lub połączenia, które powstały z przyczyn nie zawinionych przez EXPERT MUSIC, za jakość publicznych kanałów komunikacji, za pośrednictwem których możliwy jest dostęp do Portalu, lub Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej  a także w przypadku zablokowania dostępu w wyniku działań osób trzecich.

5.4. W przypadku rozbieżności lub sporów pomiędzy EXPERT MUSIC a Klientem w sprawach przewidzianych niniejszą Umową, lub w związku z tą Umową, Strony podejmą wszelkie środki do ich rozstrzygnięcia w drodze negocjacji. 

5.5. W przypadku braku możliwości rozwiązania tych sporów w drodze negocjacji, będą one rozstrzygane sądem, właściwym dla siedziby EXPERT MUSIC. 

6. Okoliczności siły wyższej 

6.1. Strona jest zwolniona od odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli to niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej: trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru, huraganu, burzy, śniegu, gołoledzi, działań wojennych, masowych chorób (epidemie), strajków, itp., lub wystąpienia i działania innych okoliczności siły wyższej (niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahentów, sztuczne czynniki, wypadek w komunikacji, itp.), które nastąpiły po zaciągnięciu zobowiązania i znajdują się poza kontrolą Strony. 

6.2. W przypadku, gdy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy staje się niemożliwe z powodu wystąpienia lub działania okoliczności siły wyższej, Strona zobowiązana na podstawie niniejszej Umowy zawiadomić o tym drugą Stronę w rozsądnym terminie, a wykonanie odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zostaje zawieszone na czas trwania tych okoliczności siły wyższej. 

6.3. Wystąpienie okoliczności siły wyższej powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem, w szczególności przez: serwis techniczny, operatorów różnego rodzaju mediów (np. energii elektrycznej), Izbę Handlowo-Przemysłową lub inny organ i / lub organizację, której wnioski wiarygodnie potwierdzają fakt wystąpienia i czas trwania danych okoliczności.

7. Obowiązywanie Umowy 

7.1. Obowiązywanie Umowy

7.1.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą zapłaty przez Klienta wynagrodzenia zgodnie z złożonego Klientom Zamówienia. 

7.1.2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w Zamówieniu.

7.1.3. Okres obowiązywania niniejszej Umowy jest każdorazowo automatycznie odnawiany na kolejny okres po dokonaniu płatności przez Klienta na podstawie następnego Zamówienia. 

7.2. Rozwiązanie Umowy:

7.2.1. Umowa automatycznie wygasa o godzinie 23:59 dnia następującego po ostatnim dniu okresu, za który Klient zapłacił wynagrodzenie. 

7.2.2. W przypadku nienależytego wykonania przez Klienta warunków niniejszej Umowy, EXPERT MUSIC ma prawo powiadomienia Klienta pisemnie lub pocztą elektroniczna (e-mail) o braku możliwości przedłużenia obowiązywania niniejszej Umowy na kolejny okres. W takim przypadku Umowa wygasa o godzinie 00:01 dnia następującego po ostatnim dniu okresu, za który wynagrodzenie zostało zapłacone przez Klienta.

7.2.3. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany możliwością przedłużenia obowiązywania Umowy na kolejny okres, powinien powiadomić EXPERT MUSIC pisemnie lub pocztą elektroniczna (e-mail) za 20 (dwadzieścia) dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. W takim przypadku Umowa wygasa o godzinie 00:01 dnia następującego po ostatnim dniu okresu, za który wynagrodzenie zostało zapłacone przez Klienta.

7.2.4 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Klient traci prawo korzystania z Produktów i zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszystkie Utwory pobrane z Portalu i zapisane na dowolnym nośniku nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego następującego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

8. Gwarancje i oświadczenia Stron 

8.1. EXPERT MUSIC zapewnia, że posiada wszystkie prawa i uprawnienia niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy. 

8.2. EXPERT MUSIC oświadcza, że nie jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi (w tym akredytowanym) i prowadzi działalność jako spółka prawa handlowego, na podstawie odpowiednich umów z podmiotami, którym przysługują prawa autorskie lub prawa pokrewne. 

8.3. Klient zapewnia, że posiada wszystkie uprawnienia i kompetencje niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a wszystkie informacje przez niego podane w związku z zawarciem niniejszej Umowy i w związku z utworzeniem Konta są zgodne z prawdą.

8.4. Klient oświadcza, że zawiera Umowę dobrowolnie, w pełni zapoznał się z jej warunkami, a także zobowiązuje się do należytego wykonywania Umowy. 

8.5. EXPERT MUSIC gwarantuje, że ureguluje wszelkie roszczenia podmiotów praw autorskich i / lub praw pokrewnych i / lub organizacji zbiorowego zarządzania majątkowymi prawami autorskimi i / lub prawami pokrewnymi, dochodzone od Klienta w przypadku wykonywania przez niego niniejszej Umowy, pod warunkiem prawidłowego wykonywania przez Klienta warunków niniejszej Umowy i przesłania EXPERT MUSIC w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji i / lub wniosków ich treści wraz z dołączonymi odpowiednimi dokumentami.

9. Informacje poufne. Przetwarzanie danych osobowych i innych informacji 

9.1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie przekazywać i nie ujawniać osobom trzecim informacji poufnych (w tym informacji dotyczących warunków finansowych tej Umowy), przekazanych jej przez drugą Stronę, i nie używać jej z żadnym innym celu niż ten, z którym taka informacja została przekazana przez drugą Stronę. 

9.2. W związku z zawarciem Umowy, przedstawiciel Klienta dobrowolnie wyraża zgodę na: (1) przetwarzanie przez EXPERT MUSIC jego danych osobowych jako przedstawiciel Klienta, które obejmuje dokonywanie wszelkich czynności i / lub całości działań związanych ze zbieraniem, rejestracją, gromadzeniem, przechowywaniem, adaptacją, zmianą, aktualizacją, wykorzystaniem i rozpowszechnianiem (dystrybucją, realizacją, transmisją), jak również zniszczeniem danych osobowych, a także (2) ujawnianie informacji dotyczących Klienta osobom trzecim. Dane osobowe przedstawiciela Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w tym punkcie Umowy. Dane osobowe przedstawiciela Klienta, jak i każda informacja o warunkach Umowy, które stały się znane EXPERT MUSIC podczas nawiązywania relacji z Klientem i / lub wykonywania warunków Umowy, w stosunku do którego odbywa się proces przetwarzania, mogą być zawarte w bazie danych osobowych EXPERT MUSIC, na zasadach określonych przez Strony w niniejszej Umowie. Zgoda przedstawiciela Klienta na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Umowy, nie wymaga dodatkowej zgody na przekazanie danych osobowych Klienta osobom trzecim, w tym podmiotom praw autorskich i pokrewnych.

9.3. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że został poinformowany o włączeniu danych osobowych jego przedstawiciela do bazy danych osobowych EXPERT MUSIC w celu wskazanym w tej części Umowy, a także, że zna swoje prawa, określone przez ustawę o ochronie danych osobowych, a także został zapoznany z celem przetwarzania danych osobowych, w tym ich gromadzenia. 

9.4. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

- wykonanie przez EXPERT MUSIC zobowiązań wobec Klienta określonych w Umowie,

- zapewnienie oferowania nowych usług lub nawiązania relacji biznesowych pomiędzy EXPERT MUSIC a Klientem; 

- zapewnienie ochrony praw i interesów EXPERT MUSIC.

9.5. Klient zgadza się i zapoznaje z Polityką Prywatności ExpertMusic https://pl.legal.indoor.expertmusic.net/polityka-prywatności  (integralną częścią Umowy).

10. Pozostałe warunki 

10.1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy występują zgodnie z ust..4.2.3. niniejszej Umowy 

10.2. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

10.3. Każda ze Stron zobowiązuje się w 5-dniowym terminie pisemnie lub drogą elektroniczną poinformować drugą Stronę o jakichkolwiek zmianach formy prawnej, charakteru i (lub) rodzaju działalności, o zmianach dotyczących Obiektów, jak również zapewnić kontrahentowi niezwłoczne dostarczenie dokumentów na potwierdzenie tych informacji. 

10.4. Korespondencja między Stronami i wymiana informacji dotyczących wykonywania postanowień niniejszej Umowy, odbywa się za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej (e-mail lub informacje poprzez Konto). 

10.5. Koszty każdej ze Stron związane z zawarciem lub wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, pokrywane są samodzielnie przez każdą ze Stron.