Umowa licencyjna oferty publicznej

UMOWA LICENCYJNA OFERTY PUBLICZNEJ

Warszawa, 12.01.2020

Expert Music Sp. z o.o. (dalej "EXPERT MUSIC") z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 6/164, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000502608, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 701-041-41-61, REGON: 147119490,

reprezentowana przez Prezes Matviienko Ievgeniia,

i

Klient (zwany dalej „Klientem”)

zwane razem w dalszej części umowy „Stronami”

STRONY oświadczają, iż zawierają niniejszą Umowę, na następujących warunkach:

1. Definicje

 1. Klient - osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca będący stroną niniejszej Umowy - Klient, któremu EXPERT MUSIC udziela prawa do korzystania z utworów, jako przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych, produktów i usług określonych w Zamówieniu i Fakturze, od momentu ich zapłaty na warunkach prostej (niewyłącznej) licencji w zakresie określonym w Umowie, Zamówieniu i Warunkach Użytkowania;

 2. Aplikacja mobilna – utworzona i administrowana przez EXPERT MUSIC aplikacja mobilna Android i/lub iOS, możliwa do pobierania na odpowiednich stronach, i zapewniająca korzystanie z określonych Produktów Expert Music. Lista możliwych do korzystania Produktów z Aplikacji mobilnej może nie odpowiadać liście Produktów, oferowanych na Portale muzycznym. Strona internetowa Aplikacji mobilnej – https://app.expertmusic.pl/

 3. Baza licencjonowanych treści - utworzona przez EXPERT MUSIC elektroniczna baza danych, w której zawarte są uporządkowane informacje o Utworach, Zbiorkach Utworów zawartych w Katalogu, która mogę umożliwia Klientowi wybór Utworów za pomocą specjalnej wyszukiwarki,

 4. Dobór muzyki, zarządzanie kanałem radiowym – są to usługi dodatkowe Expert Music, polegające na dobieraniu, dopasowaniu, zarządzaniu itp. Utworami, radiem wg zamówienia Klienta, zgodnie z jego wytycznymi w sprawie stylu, przewidywanego oddziaływanie itp.

 5. Faktura – wystawiany przez EXPERT MUSIC dokument na podstawie informacji, zawartych w Zamówieniu, który jest udostępniony na Koncie Klienta albo wysyłany na podany adres e-mail Klienta.

 6. Kanały radiowe – są to tory transmisyjne, utworzone, zarządzane i emitowane Expert Music, dopasowane wg stylu, tempo, przewidywanego oddziaływania etc., możliwe do odsłuchania na Portalu muzycznym i/lub aplikacji mobilnej i/lub ze Strony internetowej.

 7. Katalog – rozmieszczony przez EXPERT MUSIC na Portalu wykaz Utworów, które są udostępniane przez EXPERT MUSIC Klientom na terytorium kraju, którego rezydentem jest Klient. Katalog obejmuje Utwory, w stosunku do których Expert Music zawarł odpowiednie umowy z podmiotami praw autorskich i praw pokrewnych zezwalające EXPERT MUSIC na udzielanie osobom trzecim licencji niewyłącznych na korzystanie z tych Utworów.

 8. Konto - indywidualne Konto Klienta utworzone na na Stronie internetowej https://expertmusic.pl/moje-konto/ i zabezpieczone unikalnymi danymi identyfikacyjnymi Klienta (login i hasło), zapewniające Klientowi możliwość korzystania,

 9. Licencja na publiczne odtwarzanie Utworów – prawo do korzystania przez Klienta w okresie obowiązywania Umowy z Utworów, wyszczególnionych w aktualnym Katalogu, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  • zwielokrotniania lub publicznego rozpowszechniania pobranych z Portalu Utworów wyłącznie do wystawiania, wyświetlania i publicznego odtwarzania w Obiektach, wskazanych w Zamówieniu Klienta;

  • wystawiania, wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworów we wskazanych Klientem Obiektach, oraz podawania ich do publicznej wiadomości za pomocą Internetu lub jakichkolwiek innych środków w Obiektach, wskazanych w Zamówieniu Klienta;

  • przechowywania pobranych z Portalu Utworów w pamięci komputera (lub innych urządzeń elektronicznych), bądź na jakichkolwiek nośnikach, należących do Klienta;

 10. Obiekt - miejsce, w którym Klient ma prawo do publicznego odtwarzania Utworów, wymienionych w aktualnym Katalogu zgodnie z niniejszą Umową,

 11. Portal muzyczny – utworzony i administrowany przez EXPERT MUSIC portal muzyczny na stronie internetowej https://business.expertmusic.net,

 12. Produkty - udostępnione Klientowi za pośrednictwem i/lub do korzystania zgodnie z niniejszą Umową i zapisane w Zamówieniu, między innymi:

  • Licencja na publiczne odtwarzanie Utworów;

  • Portal muzyczny;

  • Aplikacja mobilna;

  • Baza licencjonowanych treści,

  • Utwory muzyczne,

  • Utwory audiowizualne,

  • Kanały radiowe;

  • Zbiorki Utworów;

  • Dobór muzyki, zarządzanie kanałem radiowym;

  • Wsparcie (tzw. support)

  • Inne Produkty i/lub Usługi.

 13. Strona internetowa - strona internetowa hostowana w Internecie pod adresem https://expertmusic.pl/

 14. Usługi wsparcia klientów serwisowe (tzw. support) - jest to usługa (forma) wsparcia Klienta, dotycząca korzystania z produktów i usług EXPERT MUSIC, polegająca na kontakcie z EXPERT MUSIC drogą mailową, a pod warunkiem wskazania w Zamówieniu i telefonicznie, oraz z innych pytań w ten czy inny sposób powiązanych z Produktami czy usługami EXPERT MUSIC. Nie udziela się wsparcia osobie, która nie jest Klientem EXPERT MUSIC, lub pytanie nie dotyczy działalności i usług EXPERT MUSIC.

 15. Utwór – wyszczególniony w aktualnym Katalogu Utwór muzyczny i/lub Utwór audiowizualny, stanowiący przedmiot prawa autorskiego i/lub przedmiot praw pokrewnych, udostępniony Klientowi przez EXPERT MUSIC za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej do korzystania w zakresie, określonym niniejszą Umową,

 16. Utwór audiowizualny - wyszczególniony w aktualnym Katalogu opublikowany utwór, zawierający serię powiązanych ze sobą, udźwiękowionych lub nieudźwiękowionych obrazów, przeznaczonych do odtwarzania w formie fonogramu lub na innym nośniku, stanowiący przedmiot prawa autorskiego lub praw pokrewnych,

 17. Utwór muzyczny - wyszczególniony w aktualnym Katalogu opublikowany utwór muzyczny z tekstem lub bez tekstu, utrwalony w formie fonogramu lub na innym nośniku, stanowiący przedmiot prawa autorskiego i przedmiot praw pokrewnych,

 18. Zamówienie - dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej Umowy i który stanowi integralną część Umowy, w którym Klient zamawia Produkty przez Internet. Możliwe jest również złożenie zamówienia Klientem telefonicznie. W treści Zamówienia deklarowane są Klientem Produkty, jak również Obiekty, w których Utwory mogą być publicznie odtwarzane, a także okres, w którym Klient korzystać będzie z Produktów na podstawie Umowy. Na podstawie danych zawartych w Zamówieniu, wystawiana jest Faktura,

 19. Zbiorki Utworów – znajdujące się na Portalu muzycznym i/lub w Aplikacji mobilnej i/lub na Strone internetowej Utwory muzyczne, dopasowane wg różnych stylów, tempo, przewidywanego oddziaływania etc., i składające kompleksowy zestaw Utworów, nadający się do odtwarzania.

 20. Warunki użytkowania (zasady, licencje i warunki użytkowania) - zasady, licencje i warunki użytkowania produktów lista z linkami do każdego dokumentu jest dostępna w Internecie na stronie https://pl.legal.indoor.expertmusic.net/warunki-użytkowania

Wszystkie inne definicje w niniejszej Umowie są używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Przedmiot Umowy

2.1. EXPERT MUSIC na warunkach określonych niniejszą Umową, udziela Klientowi:

 • niewyłącznej licencji do korzystania z Baz licencjonowanych treści,

 • niewyłącznej licencji do publicznego odtwarzania Utworów muzycznych i Utworów audiowizualnych wymienionych w aktualnym Katalogu na Obiektach, wskazanych w Zamówieniu oraz

 • świadczenie usług wsparcia klientów (tzw. support),

a Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz EXPERT MUSIC wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

2.2. Prawo do korzystania z Produktów wskazanych w pkt 2.1. niniejszej Umowy, przysługuje Klientowi od momentu otrzymania przez EXPERT MUSIC wynagrodzenia na podstawie Faktury za okres ta Obiekty podany w Zamówieniu. Klient na podstawie niniejszej Umowy ma prawo publicznego odtwarzania Utworów wymienionych w aktualnym Katalogu EXPERT MUSIC wyłącznie na podstawie Faktury opłaconej za okres i na Obiektach, wyszczególnionych w Zamówieniu.

2.3. Strony uzgodniły, że aktualny Katalog obejmuje tylko te Utwory, które są umieszczone na Portalu i/lub w Aplikacji mobilnej i/lub na Strone internetowej EXPERT MUSIC gwarantuje, że wszelkie informacje o zmianach w Katalogu są publikowane i uaktualniane na bieżąco na Portalu i/lub w Aplikacji mobilnej i/lub na Strone internetowej.

2.4. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do:

a) niematerialnych praw autorskich;

b) niematerialnych praw pokrewnych;

c) utworów nie wymienionych w aktualnym Katalogu;

d) wszelkich innych niż określone w niniejszej Umowie sposobów lub rodzajów korzystania z Utworów lub z Bazy licencjonowanych treści.

2.4. Z chwilą dokonania zapłaty przez Klienta na podstawie Zamówienia i/lub Faktury dochodzi do zawarcia niniejszej Umowy, a Klient automatycznie akceptuje postanowienia niniejszej Umowy.

3. Cena i płatności

3.1. Wysokość wynagrodzenia, które zobowiązany jest zapłacić Klient na rzecz EXPERT MUSIC, wskazana jest w Fakturze wystawianej na podstawie Zamówienia.

3.2. Na 15 dni kalendarzowych przed końcem opłaconego przez Klienta okresu wskazanego w Zamówieniu, lub później na podstawie danych wprowadzonych przez Klienta w Zamówieniu lub dostarczonych przez Klienta poprzez e-mail, EXPERT MUSIC wysyła na adres e-mail wskazany przez Klienta, Klientowi następne Zamówienie i Fakturę w celu zapłaty wynagrodzenia za następny okres, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

3.3. Określona w Zamówieniu i na Fakturze kwota wynagrodzenia nie zależy od ilości publicznych odtwarzań Utworów, ani od otrzymanego Klientem zakresu usług wsparcia klientów i nie podlega zmianom w okresie, za który została zapłacona Faktura.

3.4. Korzystanie przez Klienta z Produktów na warunkach określonych w Umowie i Zamówieniu jest zapewnione przez EXPERT MUSIC po zapłacie przez Klienta 100% wynagrodzenia za dany okres.

3.5. Klient zobowiązuje się nie później niż za 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed upływem opłaconego okresu, do zapłaty EXPERT MUSIC należności za następny okres przelewem na rachunek bieżący EXPERT MUSIC w wysokości określonej w Zamówieniu i Fakturze, wystawionej przez EXPERT MUSIC. W przypadku nie otrzymania środków na rachunek bieżący EXPERT MUSIC do końca opłaconego okresu, Umowa przestane obowiązywać o godzinie 00:01 pierwszego dnia następującego po upływie okresu, za który wynagrodzenie zostało opłacone.

3.6. Opłata na konto EXPERT MUSIC dokonywana jest bezpośrednio Klientem: bezgotówkowo z rachunku bieżącego Klienta albo w placówce banku lub za pośrednictwem serwisu płatności online udostępnionego przez EXPERT MUSIC na Koncie.

4. Prawa i obowiązki Stron

4.1. Prawa Klienta:

Klient ma prawo:

4.1.1. korzystać z Produktów dostarczanych przez EXPERT MUSIC na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie,

4.1.2. otrzymywać od EXPERT MUSIC Produkty przewidziane niniejszą Umową o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości określone w zamówieniu,

4.1.3. wykonywania Utworów muzycznych i Utworów audiowizualnych wymienionych w aktualnym Katalogu na Obiektach, określonych w Zamówieniu w okresie obowiązywania Umowy.

4.2. Prawa EXPERT MUSIC:

EXPERT MUSIC ma prawo:

4.2.1. Otrzymywać od Klienta określone w Umowie wynagrodzenie za czas obowiązywania Umowy,

4.2.2. Dokonywać jednostronnych zmian w treści Katalogu oraz w zakresie dotyczącym udostępnianych Klientowi Utworów muzycznych i Utworów audiowizualnych.

4.2.3. ma prawo do jednostronnych zmiany warunków niniejszej Umowy, w tym Warunki użytkowania produktów i usług, kosztów produktów, usług, licencji na przyszłe okresy. W przypadku zmiany warunków Umowy, w tym kosztów licencji, EXPERT MUSIC przesyła na adres e-mail Klienta informację o takich zmianach i/lub link do nowej wersji Umowy, Warunków użytkowania produktów i usług oraz/lub inne zmodyfikowane dokumenty - załączniki do Umowy, które są jej integralną częścią. Klient w razie sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian może zrezygnować z korzystania z produktów i usług EXPERT MUSIC i zakończyć Umowę. Dalsze korzystanie Klientem z produktów i usług EXPERT MUSIC po upływie 30 dni kalendarzowych od momentu wysłania powiadomienia do Licencjobiorcę jest potwierdzeniem zgody Klienta na zmiany wprowadzone EXPERT MUSIC w Umowie.

4.3. Pozostałe ustalenia Stron

4.3.1. Strony Umowy uzgodniły możliwość wykorzystania przez EXPERT MUSIC do celów informacyjnych i reklamowych logo Klienta i jego firmy, informacji o zawarciu niniejszej Umowy, jak również publicznie dostępnych informacji o Kliencie w materiałach informacyjnych i reklamowych EXPERT MUSIC, jak również w miejscach prowadzenia przez EXPERT MUSIC działalności.

4.4. Zobowiązania Klienta

Klient zobowiązuje się:

4.4.1. zapoznać się z treścią niniejszej Umowy i wszystkimi warunkami przed jej zawarciem,

4.4.2. niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty zmiany jakichkolwiek swoich danych zawartych w Umowie lub Zamówieniu lub zmiany danych, które zostały podane przez Klienta podczas rejestracji Konta na Portalu, poinformować EXPERT MUSIC o takich zmianach poprzez wysłanie na adres e-mail: support@expertmusic.net informacji o zmianach danych wraz z dokumentami, potwierdzającymi dokonane zmiany,

4.4.3. niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji lub wniosków od podmiotów praw autorskich lub praw pokrewnych albo organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, poinformować na piśmie EXPERT MUSIC o jakichkolwiek otrzymanych reklamacjach lub pismach związanych z uzyskaniem niewyłącznego prawa na publiczne odtwarzanie Utworów wraz załączonymi odpowiednimi dokumentami,

4.4.4. nie naruszać praw majątkowych EXPERT MUSIC przewidzianych przez obowiązujące przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także podjąć wszelkie możliwe środki, aby uniknąć naruszenia tych praw przez osoby trzecie,

4.4.5. dokonywać publicznego odtwarzanie Utworów z Katalogu EXPERT MUSIC bez dokonywania jakichkolwiek zmian w tych Utworach,

4.4.6. dokonywać terminowych płatności za Produkty dostarczane przez EXPERT MUSIC zgodnie z Zamówieniem i Fakturą,

4.4.7. nie udostępniać Loginu ani Hasła dostępu do Konta Klienta osobom trzecim,

4.4.8. poinformować EXPERT MUSIC o zamiarze rozwiązania niniejszej Umowy w przewidzianym Umową terminie,

4.4.9. Przestrzegać warunki niniejszej Umowy.

4.4.10. Używać produkty zgodnie z Warunki użytkowania

4.5. Obowiązki EXPERT MUSIC:

EXPERT MUSIC zobowiązuje się:

4.5.1. dostarczać Klientowi Produkty określone w Zamówieniu przez cały okres obowiązywania Umowy,

4.5.2. w przypadku wniesienia przez osobę trzecią lub organizację pozwu do sądu przeciwko Klientowi dotyczącego publicznego odtwarzania Utworów z aktualnego Katalogu EXPERT MUSIC w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, EXPERT MUSIC zobowiązuje się dostarczyć na wniosek Klienta dodatkowe dokumenty dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych oraz dokumenty dotyczące zakresu udzielonej Klientowi licencji na korzystanie z tych Utworów,

4.5.3. EXPERT MUSIC zobowiązuje się zrekompensować Klientowi w całości straty, które nastąpiły w wyniku wykonania najnowszych orzeczeń sądowych, na rzecz podmiotów praw autorskich i / lub praw pokrewnych i / lub organizacji zbiorowego zarządzania majątkowymi prawami autorskimi i / lub prawami pokrewnymi w sprawie roszczeń dochodzonych od Klienta związanych z publicznym odtwarzaniem przez Klienta przed ogłoszeniem tych orzeczeń Utworów z Katalogu zgodnie z niniejszą Umową w wysokości, która w żadnym przypadku nie przekracza 5000 (pięć tysięcy) złotych.

4.5.4. przestrzegać warunków niniejszej Umowy.

5. Odpowiedzialność Stron. Procedury rozstrzygania sporów

5.1. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez Stronę, Strona ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z niniejszą Umową.

5.2. EXPERT MUSIC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nienależytego świadczenia usług, jeżeli nienależyte wykonanie jest następstwem naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Klienta. Klient przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z udzieleniem przez niego fałszywych lub niedokładnych informacji lub oświadczeń.

5.3. EXPERT MUSIC nie gwarantuje absolutnej ciągłości lub prawidłowości działania Portalu, Aplikacji mobilnej i Strony internetowej jednakże zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań i środków w celu rozwiązania problemów, które mogą się pojawić w związku z powyższym.

5.4. EXPERT MUSIC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, przerwy, straty, wynikające z wad w jakimkolwiek elektronicznym lub mechanicznym sprzęcie, nie należącym do EXPERT MUSIC, za problemy podczas transmisji danych lub połączenia, które powstały z przyczyn nie zawinionych przez EXPERT MUSIC, za jakość publicznych kanałów komunikacji, za pośrednictwem których możliwy jest dostęp do Portalu, lub Aplikacji mobilnej lub Strony internetowej a także w przypadku zablokowania dostępu w wyniku działań osób trzecich.

5.4. W przypadku rozbieżności lub sporów pomiędzy EXPERT MUSIC a Klientem w sprawach przewidzianych niniejszą Umową, lub w związku z tą Umową, Strony podejmą wszelkie środki do ich rozstrzygnięcia w drodze negocjacji.

5.5. W przypadku braku możliwości rozwiązania tych sporów w drodze negocjacji, będą one rozstrzygane sądem, właściwym dla siedziby EXPERT MUSIC.

6. Okoliczności siły wyższej

6.1. Strona jest zwolniona od odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli to niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej: trzęsienia ziemi, powodzi, pożaru, huraganu, burzy, śniegu, gołoledzi, działań wojennych, masowych chorób (epidemie), strajków, itp., lub wystąpienia i działania innych okoliczności siły wyższej (niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahentów, sztuczne czynniki, wypadek w komunikacji, itp.), które nastąpiły po zaciągnięciu zobowiązania i znajdują się poza kontrolą Strony.

6.2. W przypadku, gdy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy staje się niemożliwe z powodu wystąpienia lub działania okoliczności siły wyższej, Strona zobowiązana na podstawie niniejszej Umowy zawiadomić o tym drugą Stronę w rozsądnym terminie, a wykonanie odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zostaje zawieszone na czas trwania tych okoliczności siły wyższej.

6.3. Wystąpienie okoliczności siły wyższej powinno być potwierdzone odpowiednim dokumentem, w szczególności przez: serwis techniczny, operatorów różnego rodzaju mediów (np. energii elektrycznej), Izbę Handlowo-Przemysłową lub inny organ i / lub organizację, której wnioski wiarygodnie potwierdzają fakt wystąpienia i czas trwania danych okoliczności.

7. Obowiązywanie Umowy

7.1. Obowiązywanie Umowy

7.1.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą zapłaty przez Klienta wynagrodzenia zgodnie z Fakturą wystawioną przez EXPERT MUSIC na podstawie Zamówienia.

7.1.2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w Zamówieniu.

7.1.3. Okres obowiązywania niniejszej Umowy jest każdorazowo automatycznie odnawiany na kolejny okres po dokonaniu płatności przez Klienta na podstawie Zamówienia lub Faktury, wystawionej przez EXPERT MUSIC.

7.2. Rozwiązanie Umowy:

7.2.1. Umowa automatycznie wygasa o godzinie 00:01 dnia następującego po ostatnim dniu okresu, za który Klient zapłacił wynagrodzenie.

7.2.2. W przypadku nienależytego wykonania przez Klienta warunków niniejszej Umowy, EXPERT MUSIC ma prawo powiadomienia Klienta pisemnie lub pocztą elektroniczna (e-mail) o braku możliwości przedłużenia obowiązywania niniejszej Umowy na kolejny okres. W takim przypadku Umowa wygasa o godzinie 00:01 dnia następującego po ostatnim dniu okresu, za który wynagrodzenie zostało zapłacone przez Klienta.

7.2.3. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany możliwością przedłużenia obowiązywania Umowy na kolejny okres, powinien powiadomić EXPERT MUSIC pisemnie lub pocztą elektroniczna (e-mail) na 20 (dwadzieścia) dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. W takim przypadku Umowa wygasa o godzinie 00:01 dnia następującego po ostatnim dniu okresu, za który wynagrodzenie zostało zapłacone przez Klienta.

7.2.4 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Klient traci prawo korzystania z Produktów i zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszystkie Utwory pobrane z Portalu i zapisane na dowolnym nośniku nie później niż do końca pierwszego dnia roboczego następującego po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

8. Gwarancje i oświadczenia Stron

8.1. EXPERT MUSIC zapewnia, że posiada wszystkie prawa i uprawnienia niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy.

8.2. EXPERT MUSIC oświadcza, że nie jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi (w tym akredytowanym) i prowadzi działalność jako spółka prawa handlowego, na podstawie odpowiednich umów z podmiotami, którym przysługują prawa autorskie lub prawa pokrewne.

8.3. Klient zapewnia, że posiada wszystkie uprawnienia i kompetencje niezbędne do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a wszystkie informacje przez niego podane w związku z zawarciem niniejszej Umowy i w związku z utworzeniem Konta są zgodne z prawdą.

8.4. Klient oświadcza, że zawiera Umowę dobrowolnie, w pełni zapoznał się z jej warunkami, a także zobowiązuje się do należytego wykonywania Umowy.

8.5. EXPERT MUSIC gwarantuje, że ureguluje wszelkie roszczenia podmiotów praw autorskich i / lub praw pokrewnych i / lub organizacji zbiorowego zarządzania majątkowymi prawami autorskimi i / lub prawami pokrewnymi, dochodzone od Klienta w przypadku wykonywania przez niego niniejszej Umowy, pod warunkiem prawidłowego wykonywania przez Klienta warunków niniejszej Umowy i przesłania EXPERT MUSIC w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji i / lub wniosków ich treści wraz z dołączonymi odpowiednimi dokumentami.

9. Informacje poufne. Przetwarzanie danych osobowych i innych informacji

9.1. Każda ze Stron zobowiązuje się nie przekazywać i nie ujawniać osobom trzecim informacji poufnych (w tym informacji dotyczących warunków finansowych tej Umowy), przekazanych jej przez drugą Stronę, i nie używać jej z żadnym innym celu niż ten, z którym taka informacja została przekazana przez drugą Stronę.

9.2. W związku z zawarciem Umowy, przedstawiciel Klienta dobrowolnie wyraża zgodę na: (1) przetwarzanie przez EXPERT MUSIC jego danych osobowych jako przedstawiciel Klienta, które obejmuje dokonywanie wszelkich czynności i / lub całości działań związanych ze zbieraniem, rejestracją, gromadzeniem, przechowywaniem, adaptacją, zmianą, aktualizacją, wykorzystaniem i rozpowszechnianiem (dystrybucją, realizacją, transmisją), jak również zniszczeniem danych osobowych, a także (2) ujawnianie informacji dotyczących Klienta osobom trzecim. Dane osobowe przedstawiciela Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w tym punkcie Umowy. Dane osobowe przedstawiciela Klienta, jak i każda informacja o warunkach Umowy, które stały się znane EXPERT MUSIC podczas nawiązywania relacji z Klientem i / lub wykonywania warunków Umowy, w stosunku do którego odbywa się proces przetwarzania, mogą być zawarte w bazie danych osobowych EXPERT MUSIC, na zasadach określonych przez Strony w niniejszej Umowie. Zgoda przedstawiciela Klienta na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Umowy, nie wymaga dodatkowej zgody na przekazanie danych osobowych Klienta osobom trzecim, w tym podmiotom praw autorskich i pokrewnych.

9.3. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że został poinformowany o włączeniu danych osobowych jego przedstawiciela do bazy danych osobowych EXPERT MUSIC w celu wskazanym w tej części Umowy, a także, że zna swoje prawa, określone przez ustawę o ochronie danych osobowych, a także został zapoznany z celem przetwarzania danych osobowych, w tym ich gromadzenia.

9.4. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- wykonanie przez EXPERT MUSIC zobowiązań wobec Klienta określonych w Umowie,

- zapewnienie oferowania nowych usług lub nawiązania relacji biznesowych pomiędzy EXPERT MUSIC a Klientem;

- zapewnienie ochrony praw i interesów EXPERT MUSIC.

9.5. Klient zgadza się i zapoznaje z Polityką Prywatności ExpertMusic (integralną częścią Umowy).

10. Pozostałe warunki

10.1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy występują zgodnie z ust..4.2.3. niniejszej Umowy

10.2. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

10.3. Każda ze Stron zobowiązuje się w 5-dniowym terminie pisemnie lub drogą elektroniczną poinformować drugą Stronę o jakichkolwiek zmianach formy prawnej, charakteru i (lub) rodzaju działalności, o zmianach dotyczących Obiektów, jak również zapewnić kontrahentowi niezwłoczne dostarczenie dokumentów na potwierdzenie tych informacji.

10.4. Korespondencja między Stronami i wymiana informacji dotyczących wykonywania postanowień niniejszej Umowy, odbywa się za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej (e-mail lub informacje poprzez Konto).

10.5. Koszty każdej ze Stron związane z zawarciem lub wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, pokrywane są samodzielnie przez każdą ze Stron.